บทสัมภาษณ์ นสภ.สุทธิศักดิ์ สุพรม ม.นเรศวร ที่ได้คว้า “รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซักประวัติ ภาคภาษาไทย”

เชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ จาก นสภ.สุทธิศักดิ์ สุพรม นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้คว้า “ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซักประวัติ ภาคภาษาไทย (Patient Counseling Contest) “

โดยมีคุณอดิเรก มีบุญ เป็นผู้ดำเนินรายการผ่านทางคลื่น F.M. 107.25 MHz สถานีวิทยุ ม.นเรศวร สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..