#ขอแสดงความยินดี : ทีม CEOs Magic patchs ◾️ นายนภัทร แก้วแพง ◾️ นางสาวสิริกานต์ มุกข์ดา ◾️ นายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต นิสิตระดั…

#ขอแสดงความยินดี : ทีม CEOs Magic patchs
◾️ นายนภัทร แก้วแพง
◾️ นางสาวสิริกานต์ มุกข์ดา
◾️ นายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย Startup Thailand League 2022 #ชื่อผลงาน Aroma- Relax patch Ready to Use (แผ่นแปะลดอาการปวดเมื่อย AROMATHERAPY)
…………………………………………
ในงาน Startup Thailand League 2022 : Regional Pitching ค้นหาดาวเด่น Startup New Gen ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

#ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์
และ ดร.ภญ.สุภาวดี พาหิระ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..