#ขอแสดงความยินดี คุณนันท์นภัส นาคเอม ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป #ระดับชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติ งานนโยบายและแผน…

#ขอแสดงความยินดี คุณนันท์นภัส นาคเอม ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป #ระดับชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติ งานนโยบายและแผน ณ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..