#ขอแสดงความยินดี คุณชนากานต์ ชัยลอม #ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ร…

#ขอแสดงความยินดี คุณชนากานต์ ชัยลอม #ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับรางวัล “ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต” ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2564 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

#RxNU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..