กิจกรรม OKRs (OBJECTIVES AND KEY RESULTS) กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร

14 total views, 2 views today

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..