กิจกรรมการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 1

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกท่านตระหนักถึงปัญหายาเหลือใช้ในครัวเรือน

โดยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คุณธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และนักปั่นมืออาชีพ กลุ่มจักรยานวันอาทิตย์ (We Are SCAT Phitsanulok) มาร่วมปั่นจักรยานเก็บยาเหลือใช้ ยาที่หมดอายุ เสื่อมสภาพจะนำไปดำเนินการทำลายอย่างถูกต้อง

ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นระบบ กล่าวว่า “กิจกรรมนี้สอดคล้องกับพันธกิจในการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอมให้นิสิตได้ฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักการทำงานร่วมกันกับคนในชุมชน ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ต่อการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชน อันจะนำไปสู่การจัดการยาเหลือใช้ ที่เป็นต้นแบบ สามารถนำไปต่อยอดใช้ในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศต่อไป”
 
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยนเรศวร #Faculty of Pharmaceutical Sciences

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..