Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ได้จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์บริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
.
ในช่วงระหว่างวันที่ 3 ถึง 19 มกราคม 2566
เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพของเภสัชกรในสถานปฏิบัติการชุมชน และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ก่อนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาองค์ความรู้ระดับวิชาชีพในชั้นปีสูงขึ้นต่อไป
.
โดยเมื่อวันที่ 3 – 4 มกราคม 2566 คณะได้นำนักศึกษาเข้าสร้างเสริมประสบการณ์ ณ ร้านยาส่งเสริมเภสัช และ ศึกษาการให้บริการทางคลินิกบนหอผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

#คณะเภสัชศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..