Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย และทีมนักวิจัย อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับการศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการยาระดับชาติของประเทศต่างๆ และประเมินความเป็นไปได้ ในการมีระบบบริหารจัดการยาในประเทศไทย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ผลที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเภสัชภัณฑ์แห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ของประเทศไทย ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..