Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..