Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มธ. ร่วมกับสมาคมเภสัชอุตสาหการ (TIPA) ได้จัดโครงการตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมยา (computerized systems validation) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรในเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ บุคลากรที่สนใจ รวมทั้งนักศึกษา ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้ร่วมกัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..