วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ผู้ประสานงานรายวิชา ภศ.578 การคุ้มครองผู้บ…

วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ผู้ประสานงานรายวิชา ภศ.578 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา นำนักศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้มาศึกษาการทำงานการจัดการเรื่องร้องเรียน และการปราบปรามด้านโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
.
โดยมี ภญ.อรัญญา ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) เป็นอาจารย์พิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนและการปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
.
ผลที่ได้จากกิจกรรมนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับทราบสถานการณ์เรื่องร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์ของ อย. บทบาทการทำงานของเภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การทำงานด้านการเตือนภัยผู้บริโภค ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งจะต้องร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการทำงานต่อไป
.
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #PharmacyTU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..