Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนอุดมดรุณี จํานวน 60 คน และครูผู้ควบคุมจํานวน 7 คน เข้าเยี่ยมชม โดยคณะฯ จัดให้มีการแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอน ณ ห้องสสี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และมีการพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และสวนสมุนไพร อีกทั้งยังได้เข้าฐานสำหรับการผลิตยาดมด้วยตนเอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา

#เภสัชมช #SMTE #โรงเรียนอุดมดรุณี
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..