Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 1 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

โดยคณะฯจัดให้มีการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ณ ห้องสสี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร พิพิธภัณฑ์สมุนไพร สวนสมุนไพร และห้องเครื่องมือกลาง 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อและมีพื้นฐานความรู้ในการค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามลักษณะสาขาวิชา ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

#เภสัชมช #นักเรียน #โรงเรียนสาธิต #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..