Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำโดย ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช. : Senior Wellness Center CMU โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ให้การต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ภายในศูนย์ และให้การแนะนำขั้นตอนในการเข้ารับบริการในแต่ละส่วน

ซึ่งการเดินทางเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรรับรู้ถึงบริการด้านสุขภาพภายในศูนย์ดังกล่าว และเข้าเยี่ยมชมทัศนียภาพของที่ตั้งร้านยาสร้างเสริมสุขภาพสาขาที่ 3 ที่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พฤฒพลังแห่งนี้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มตัวเลือกในการใช้บริการด้านสุขภาพให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ อีกด้วย

#เภสัชมช #พฤฒพลัง #ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..