Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เพื่อรับทราบและถ่ายทอดนโยบาย การจัดทำแผนฯ การบริหารงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ทางคณะฯ ได้รับเกียรติและขอขอบพระคุณ ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 13 และกรรมการผู้จัดการสยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน ที่ได้มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Pharmapreneur” ให้กับทางคณาจารย์และบุคลากรผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

บรรยากาศของงานสัมมนาเต็มไปด้วยความเข้มข้นและการแสดงออกอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งคณาจารย์และบุคลากร ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสู่จุดเริ่มต้นของการก้าวสู่ปีงบประมาณใหม่ ที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จ.เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

#เภสัชมช #Pharmacy #CMU #สัมมนาคณาจารย์และบุคลากร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..