Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/pharm_news/1038

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..