Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 38 ก้าวสู่วิชาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทัศนคติต่อวิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 “พิธีมอบเสื้อกาวน์ (Gown Ceremony)” ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง และนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 และสร้างเสริมความสามัคคี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัยในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม และพร้อมก้าวสู่วิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเต็มภาคภูมิ

โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ จันทร์ศรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและศิษย์เก่าผู้เข้าร่วมพิธี มีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยบรรยายกาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจ หลังจากนั้น จึงเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และการกล่าวนำปฏิญาณตนและร้องเพลงประจำวิชาชีพเภสัชกรรม “มงคลนาม” และในช่วงท้าย จึงเป็นการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 2

ข่าว – น.ส.นรางคณา ฮอหรินทร์
ภาพ – สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มข.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..