Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น โดย ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ จากนั้น นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไป ได้บรรยายข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี คณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 88 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพเดิม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#pharmacykku #pharmkku

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..