Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีรับ-ส่งงานในตำแหน่ง คณบดี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประดับ คชรัตน์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับมอบงานใน ตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่าง รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส มอบงานแก่ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คนใหม่ วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมีคณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายหลังการลงนามรับ ส่งงานได้มีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/pharm_news/970

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..