Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ทำเนียบศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ที่เคยเป็นนายกสโมรสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จะเห็นว่าคณะเภสัชศาสตร์ มข. ได้ผลิตและสนับสนุนนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ ส่งเสริมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง บุคคลเหล่านี้ล้วนมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวิชาชีพในเวลาต่อมา

นายกสโมรสรนักศึกษา ทหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พ.ศ.2533 นายวุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
– พ.ศ.2537 นางสาวอุษาวดี สุตะศักดิ์
– พ.ศ.2539 นายศิวาวุธ ขารพ

ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พ.ศ.2541 นางสาวจีรยา บุญแสน
– พ.ศ.2564 นายภัทรกร ศิริกุล

ที่มา : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..