6 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง…

6 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ จาก รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ที่ปรึกษาสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (สภม.) ผศ.สุธาร จันทะวงศ์ ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..