ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ลงนามในคำสั่ง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการจัดการเ…

ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ลงนามในคำสั่ง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568
สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 001 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการและกรรมการ ทำหน้าที่ผู้ประสานงานจากสมาคมฯ

ออกคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการ และ กรรมการ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566 – 2568 เพิ่มเติม ดังนี้
1. เภสัชกรสมภพ ดวงแก้ว กรรมการและเลขานุการ
2. เภสัชกรหญิงวีรยา ถาอุปชิต กรรมการ
3. เภสัชกรวสันต์ มีคุณ กรรมการ

โดยทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการและให้เภสัชกรหญิงวีรยา ถาอุปชิตและเภสัชกรวสันต์ มีคุณ ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาคมฯและคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..