พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 38 ก้าวสู่วิชาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ 25 ธันวาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทัศนคติต่อวิชาชีพ  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 “พิธีมอบเสื้อกาวน์ (Gown Ceremony)” ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง และนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 และสร้างเสริมความสามัคคี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัยในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม และพร้อมก้าวสู่วิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเต็มภาคภูมิ

     โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์  จันทร์ศรี  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและศิษย์เก่าผู้เข้าร่วมพิธี  มีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่  4  เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยบรรยายกาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจ  หลังจากนั้น จึงเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  และการกล่าวนำปฏิญาณตนและร้องเพลงประจำวิชาชีพเภสัชกรรม "มงคลนาม"  และในช่วงท้าย จึงเป็นการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 2

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..