บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตอนที่ 24 เรื่อง สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตอนที่ 24 เรื่อง สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

โดย นางสาวปรดา ทองพันชั่ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..