#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี ในโอกาสที่ได…

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ

รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

#ศาสตราจารย์

ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..