Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ภญ. ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชกรประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด และเป็นศิษย์เก่าจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ด้วย
จุดเริ่มต้นของความร่วมมือ เกิดจากอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ศ. ภญ. ร.ต.อ.หญิง ดร. สุชาดา สุขหร่อง และ รศ. ภญ. ร.ท.หญิง ดร.ภัสราภา โตวิวัฒน์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ์ของนิสิตในชั้นปีที่ 5 และยังเป็นผู้บริหารบริษัท เฮิร์บ การ์เดียน จำกัด ซึ่งได้ spin-off จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน ปี 2562 ได้มองหาความร่วมมือจากบริษัทผลิตยาในการพัฒนานวัตกรรม โดยสอดแทรกประสบการณ์และแนวคิดสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมลงไปในการเรียนการสอนและการวิจัยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฏีบัณฑิต หรือแม้กระทั่งระดับนักวิจัยหลังปริญญาเอก เพื่อเป้าหมายสำคัญคือต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และพบว่า บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเกิดความร่วมมือกันขึ้น นอกจากนี้ เภสัชกรธนัท พลอยดนัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ได้กล่าวเน้นถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ว่า “นวัตกรรมคนไทยสร้างได้”
ทั้งนี้ ศ. สพ.ญ. ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล และ อ. ดร.ศันธยา กิตติโกวิท ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU innovation hub) กล่าวเสริม ถึงการเป็นผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ‘Chula Innovations for Society’ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และตอกย้ำแนวคิด แนวคิด ‘Research University That Teaches’
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นบริษัทผลิตยาชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินกิจการมาแล้วว่า 50 ปี ผลิตผลิตภัณฑ์ยา เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เป็นที่รู้จักมากมาย ในการร่วมงานกันในครั้งนี้บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ของ โครงการปริญญานิพนธ์ของนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิต ตั้งแต่ขั้นตอนวิจัยและพัฒนา ให้นิสิตได้ทดลองทำจริง เรียนรู้จริง จากประสบการณ์จริง และได้ผลผลิตเป็นนวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากการวิจัยและพัฒนายามีหลายขั้นตอน บางขั้นตอนคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญ แต่ในบางขั้นตอน เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบทางคลินิก หรือ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในตลาดของอุตสาหกรรมยา
การจับมือกันครั้งนี้ระหว่าง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด และ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย บริษัท เฮิร์บ การ์เดียน จำกัด จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญของมหาวิทยาลัย แสดงถึงการร่วมกันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับบริษัทเอกชน ซึ่งทำให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำโครงการปริญญานิพนธ์ทั้งในห้องปฏิบัติการ และสถาณการณ์จริงนอกอุตสาหกรรมยา นิสิตได้วิจัยและพัฒนาตั้งแต่ในระดับห้องปฏิบัติการ จนสามารถออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดได้
ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตในโครงการปริญญานิพนธ์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามนี้ด้วย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.