–CPE 9 credits– ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วันที่ 17 – 18 ธัน…

–CPE 9 credits–
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
วันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“มาเรียนรู้เทคนิคพื้นฐาน พร้อมรับคำแนะนำการสร้างห้องแลปปลอดภัย ทำงานได้จริง ไม่แพงเกินเอื้อม ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการมากกว่า 15 ปี”

เนื้อหาหลักสูตร
>> ความรู้พื้นฐานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
>> การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง
>> การใช้เทคนิคปราศจากเชื้อที่ถูกต้อง
>> มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
>> เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
>> ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ณ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าลงทะเบียน
ท่านละ 5,900 บาท
Link ลงทะเบียน
https://bit.ly/Registration17-18Dec2022

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.