แถลงการณ์ สภาเภสัชกรรม และเครือข่ายสมาคมองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม กรณี “การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ…


แถลงการณ์
สภาเภสัชกรรม และเครือข่ายสมาคมองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม
กรณี “การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ”
. . .
สืบเนื่องมาจาก กฎหมายว่าด้วยยา เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน GPP ซึ่งเป็น กฎหมายที่ส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในร้านยา เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เกี่ยวกับ สถานที่ อุปกรณ์ วิธีปฏิบัติหน้าที่ของ เภสัชกร มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ หลังจากผ่อนผันให้ผู้ประกอบร้านยารายเก่า มา 8 ปี อันที่จริง การมีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาตลอดเวลาเปิดทำการ มีตั้งแต่ ปี 2529 แต่เมื่อใกล้ถึงเวลาบังคับ กลับพบผู้ประกอบการบางราย บางกลุ่ม มีการเรียกร้อง ให้ขยายเวลาบังคับใช้

สภาเภสัชกรรมและเครือข่ายสมาคมองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม อันประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศ 19 สถาบันและองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม 8 องค์กร
อันประกอบด้วย
สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 19 สถาบัน
1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
15. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
16. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 เครือข่ายสมาคมองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกอบไปด้วย
1. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย(The Pharmaceutical Association of Thailand under Royal Patronage)
2. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) Community Pharmacy Association (Thailand)
3. สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ประเทศไทย (Thai Industrial Pharmacist Association ;TIPA)
4. สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) The Marketing Pharmacy Association of Thailand (MPAT)
5. สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย (Regulatory Affairs Pharmacy Association (Thailand)
6. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) The Association of Hospital Pharmacist (Thailand)
7. สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (Public health Pharmacy Association of Thailand)
8. คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand National Pharmacy Education)

ขอแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันแถลงจุดยืน กรณี”การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ” ดังนี้
1.) ความปลอดภัยด้านยา เป็น สิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับจากการบริการในร้านยา
2.) การปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกร ตลอดเวลาเปิดให้บริการ เป็นหลักประกันความปลอดภัยด้านยาให้กับประชาชน
3.) การปฏิบัติตามมาตรฐาน GPP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ ต้องไม่ยืดระยะเวลาในการบังคับใช้

สภาเภสัชกรรม และ เครือข่ายสมาคมองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม มีจุดยืนร่วมกัน คือเคียงข้างประชาชน …… ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านยา ให้กับประชาชน ส่งเสริมให้ ร้านยามีคุณภาพเป็นที่พึงด้านยาและสุขภาพอย่างแท้จริง

/สภาเภสัชกรรม
วัน พุธ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.