ด้วยหน่วยสัตว์ทดลอง คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภ…

ด้วยหน่วยสัตว์ทดลอง คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ได้จัด โครงการอบรม “หลักการความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลอง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองที่ถูกต้องและปลอดภัย มีความรู้ในการจัดการสารชีวภาพ สารเคมี โดยเฉพาะยาเคมีบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลอง ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมี
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.50 – 17.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ ตาม Link https://forms.gle/i9wyh7EaKGaE5Vxx5
หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.