สภาเภสัชกรรม ฐานะองค์กรที่กำกับดูแลความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ให้ถูกต้องตาม พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และ หลักจ…


สภาเภสัชกรรม ฐานะองค์กรที่กำกับดูแลความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ให้ถูกต้องตาม พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และ หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพฯ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้เพื่อนสมาชิกเภสัชกร ลดการประพฤติผิด พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
___________________
__________
____
_

สภาเภสัชกรรมจึงขอประกาศแจ้งเตือน !
“ห้ามคนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มาปฏิบัติตนเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(*ไม่ใช่คดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับเองได้)”

นอกจากนั้น พฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ จะต้องเข้ารับการพิจารณาวางโทษทางจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพร่วมด้วย

_
___
___________
____________________

อ้างอิงตาม พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537
มาตรา 28 และ มาตรา 50 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00184744.PDF

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชอุตสาหการ.