Dek 61 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 2

สรุป

รับสมัคร 

15 – 31 มกราคม 2560

คุณสมบัติ

 1. ต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนในข้อหนึ่ง ข้อใดดังต่อไปนี้
  ก) ทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
  พื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัดส่วนราชการอื่น โรงเรียนเอกชนในสังกัดของคณะกรรมการส่งเสริม
  การศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนทางเลือกและต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดย
  มีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่ต้องรับรองการทำกิจกรรมจริง
  ข) ทำกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
  ภาคเอกชน หรือ ภาคชุมชน หรือ องค์กรเอกชน โดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
  โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่
  รับรอง
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเคยศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
  (GPAX) ดังนี้
  ก) ม.4 ถึงปัจจุบัน ต้องมีผลการศึกษารวมไม่ต่ำกว่า 3.00
  ข) ในกรณีที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ต้องมีผลการศึกษาทั้ง 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำ
  กว่า 3.00
 3. มีผลสอบ GAT, PAT 2 และ วิชาสามัญ

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติด้านกิจกรรมพลเมืองจิตอาสา
 2. คณะเภสัชศาสตร์ พิจารณาผลสอบ GAT, PAT 2 และ วิชาสามัญ ประกอบด้วย

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 1 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม + ประกาศมหาวิทยาลัย https://www.tuadmissions.in.th/img/2018011510214841.pdf

TCAS รอบ 2 โครงต่างๆ ของ มธ. https://www.tuadmissions.in.th/admissions/10

ระบบรับสมัคร มธ. https://www.tuadmissions.in.th/

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
  ดังนั้น ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้ จะต้องไม่เป็นผู้ที่สมัครในโครงการดังต่อไปนี้
  – โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
  – โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  – โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
  – โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
  – โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอ
  วน. (ค่าย 2)
  – โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
  – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 2. ผู้สมัครมสิทธิสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
  ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้ เรียบร้อยก่อน หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิได้รับการ พิจารณาคัดเลือก
 3. ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้
  หลายสาขาวิชาหรือหลายรอบตามความต้องการแต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไปหาก ต้องการสมัครในรอบถัดไปต้องสละสิทธิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยันยืนสิทธิและการสละสิทธิจะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากทำนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าโมฆะทั้งนี้การสละสิทธิจากเครียริงเฮาส์แต่ละรอบเพื่อใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจากสถาบันอุดมศึกษาด้วย

 


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *