Dek 60 โครงการนักเรียนเรียนดี มหาวิทยาลัยพะเยา 8 จังหวัด 2560

สรุป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนั้น เรียนจบแล้ววุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิตนะครับ ไม่ใช่วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่สามารถสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้นะครับ

รับสมัคร 

สมัครและส่งหลักฐานการสมัคร 1-15 พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติ

  1. นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
  2. ศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
  3. เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต
  4. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมต้องไม่มีปัญหาสุขภาพตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางต้องไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง
  6. กำหนด GPAX ขั้นต่ำของสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมคือ 3.5/GPAX ขั้นต่ำวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คือ 3.0

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
  2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวนรับ 28 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ http://admission.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=24318
เว็บงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา  http://admission.up.ac.th/main4/


Share this:

Comments

comments

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

7 × = 49